Projekty

Naše škola získala grant z programu Zelené oázy s názvem projektu Obnova školní zahrady u ZŠ Rozseč.


Od 1. 9. 2023 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP JAK prostřednictvím výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 419 176 Kč hradíme tyto aktivity:
– Školní asistent ZŠ
– Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ
– Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ


MAP IV rozvoje vzdělávání v ORP Boskovice

Cílem projektu je podpořit společné plánování a sdílení aktivit v území a navázat na úspěšné projekty  MAP I – III v ORP Boskovice. Projekt usiluje o zvýšení kvality vzdělávání zapojených ZŠ, MŠ a ZUŠ.


Cílem je i nadále podporovat vzájemnou spolupráci škol, zřizovatelů a ostatních aktérů ve vzdělávání, včetně organizací neformálního. Projekt bude cílit na podporu pedagogů, žáků, rodičů a dalších cílových skupin formou implementačních aktivit. Důraz je kladen na spolupráci a sdílení zkušeností.