Ochrana osobních údajů

Základní škola Rozseč nad Kunštátem zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a souvisejících předpisů (dále jen GDPR). Tyto informace jsou ve smyslu čl. 13 a 14 GDPR cílem subjektům údajů, které poskytují osobní údaje se zpracovávají.

Správce osobních údajů

Základní škola Rozseč nad Kunštátem 2 Rozseč nad Kunštátem 67973 IČO: 70985073 Pověřenec pro ochranu osobních údajů Váš Pověřenec sro K rukám pověřence pro ochranu osobních údajů Husinecká 903/10, Žižkov, 130 00 Praha 3 Telefon: +420 724 264 E-mail: kontakt 464 vaspoverenec.cz

Zásady zpracování

Při zpracování osobních údajů dbáme na základní zásady, které stanoví GDPR v čl. 5:

 • Zákonnost, korektnost a transparentnost: Osobní údaje zpracováváme pouze zákonným způsobem, korektně a transparentně.
 • Účelové vymezení: Osobní údaje zpracováváme jen za účelem, pro který jsme vás od vás získali. Za slučitelné zpracování osobních údajů považujem zpracování za nezbytné a vhodné k plnění správce právním předpisem ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci v pravomoci správce.
 • Minimalizace údajů: Požadujeme a zpracováváme osobní údaje přiměřeně, relevantní a omezeně na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.
 • Přesnost: Zpracováváme údaje přesně a v případě potřeby aktualizované. Máme nastavena taková opatření, aby bylo možné údaje upřesnit a opravit.
 • Omezení doby uložení: Údaje ukládáme tak, aby byla umožněna identifikace poskytovatele údajů po dobu delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány vyjma zákonné účely archivace.
 • Integrita a důvěrnost: Osobní údaje zpracováváme tak, že jsou zavedena vhodná technická a organizační opatření, která chrání údaje před neoprávněným či nedovoleným zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením, poškozením.
 • Odpovědnost: Za konkrétní zpracování osobních údajů máme vždy stanovenou jasnou zodpovědnost a mlčenlivost dotčených zaměstnanců a případných pověřených zpracovatelů.

Právní základ zpracování

Základní škola Rozseč nad Kunštátem zpracovává osobní údaje pouze na základě zákonných důvodů uvedených v čl. 6 GDPR:

 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti,
 • zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy,
 • zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu,
 • subjekt udělil souhlas,
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce.

Účel zpracování

Základní škola Rozseč nad Kunštátem zpracovává osobní údaje zejména pro účely výkonu povinností školského zařízení, a plnění povinností v pracovně právních vztazích.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Základní škola Rozseč nad Kunštátem zejména zpracovává osobní údaje identifikační, adresní a popisné.

Uchovávání

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu av nezbytném rozsahu, nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Práva subjektu údajů

Subjekt osobních údajů má právo za podmínek stanovených v čl. 15 až 20 GDPR na:

 • Právo na přístup k osobním údajům: máte právo požadovat informace o tom, zda jsou vaše osobní údaje zpracovány či nikoliv.
 • Právo na opravu: máte právo požádat o opravu osobních údajů, pokud došlo na vaši stranu ke změně osobních údajů nebo pokud osobní údaje, které zpracováváme, jsou v jakémkoli smyslu chybné. Navíc máte právo na doplnění neúplných osobních údajů.
 • Právo na výmaz („právo být zapomenuto“): máte právo požadovat, abychom Vaše osobní údaje smazali, ovšem pouze v některých vymezených případech. Příkladem může být situace, kdy zpracovávané údaje nejsou pro výše uvedené účely opakovaně nutné.
 • Právo na omezení zpracování: máte právo žádat omezení zpracování vašich osobních údajů. Správce zpracovává osobní údaje pouze v nezbytně nutné míře, pokud byste však chtěli, že tuto nutnou míru nedodržujeme, můžete podat žádost, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje omezeny (pouze uchovávány).
 • Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování: pokud byste měli oprávněný dojem, pokud provádíme zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy (za předpokladu, že osobní údaje jsou správcem zpracovány na základě veřejného nebo oprávněného zájmu , nebo jsou zpracovány pro účely přímého marketingu, včetně profilování, či pro statistické účely nebo pro účely vědeckého či historického významu), můžete se na nás obrátit a požádat nás o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu.
 • Právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů: máte právo se kdykoliv obrátit s vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Více informací naleznete na webových stránkách úřadu www.uoou.cz.

Souhlas

Souhlas subjektu údajů musí být svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášení či jiným zjevným potvrzením svého svolení ke zpracování osobních údajů. Je-li zpracování osobních údajů založeno na souhlas, má subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

Podání žádosti

Předmět údajů může podat jinak z výše uvedených žádostí písemně:

 • Datovou schránkou
 • E-mailem
 • V listinné podobě s ověřeným podpisem na žádosti na adresu:
  Základní škola Rozseč nad Kunštátem
  2
  Rozseč nad Kunštátem
  67973

Žádost může také podat osobně, kdy se subjektem údajů bude sepsán záznam o podání žádosti o přístup k osobním údajům a ověřena jeho shoda podle občanského průkazu nebo cestovního dokladu.

Lhůta na vyřízení

Ve lhůtě do 1 měsíce od obdržení žádosti bude subjekt údajů vyrozuměn o způsobu jejího vyřízení, případně o prodloužení lhůty (lze prodloužit o další dva měsíce) spolu s důvody odkladu.

Zpoplatnění

Podání žádosti je bezplatné. Bude-li žádost shledána jako zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, může být odmítnuta nebo zpoplatněna. V takovém případě je možné požadovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

Pořizování audio a video záznamů z kulturních a společenských akcí

konference účastníků společenských a kulturních akcí pořádaných organizací Základní škola Rozseč nad Kunštátem, že z konání těchto akcí je pořízen multimediální záznam, který slouží k prezentaci na webových stránkách av mediálním prostoru. Účastníci těchto akcí berou na vědomí, že záznam může být dále zpracováván k informovanosti občanů a ve veřejném zájmu.